Hệ thống cấp độ

Thưởng nóng cho các thành viên năng động nhất

Thưởng cho các thành viên tương tác tốt với vai trò theo cấp độ, kèm theo các quyền hạn, kênh ẩn mà các vai trò đó mang đến!

Hệ thống cấp độ
Thiết lập loại cấp độ bạn muốn
Đặt vai trò và kênh không nhận điểm kinh nghiệm
Đặt kênh cho việc thông báo lên cấp

Thiết lập loại cấp độ bạn muốn

Thêm vai trò cấp độ và đặt loại cấp độ bạn muốn cho chúng (văn bản, âm thoại, hoặc cả hai)! Kèm theo lựa chọn để loại bỏ vai trò cấp độ thấp để thay thế với vai trò cao hơn, cùng với khả năng thông báo cho người dùng trong tin nhắn riêng!

Đặt vai trò và kênh không nhận điểm kinh nghiệm

Loại bỏ khả năng nhận điểm kinh nghiệm của một vai trò hoặc một kênh mà bạn muốn!

Đặt kênh cho việc thông báo lên cấp

Thiết đặt kênh thông báo lên cấp và tùy chỉnh nó với các giá trị thay thế của chúng tôi!