Lệnh của ProBot

Mới dùng ProBot mà muốn biết hết các lệnh và tính năng của nó? Bạn đến đúng nơi rồi!

Tất cả lệnh

credits - Hiển thị số credit của bạn hoặc người khác.
rep - Trao thưởng điểm uy tín cho ai đó. Chỉ có thể được sử dụng mỗi 24 giờ.
moveme - Chuyển bạn đến một kênh voice khác.
color - Thay đổi màu tên của bạn trong server.
colors - Hiển thị các vai trò màu sắc có trong server.
short - Rút ngắn một URL.
roll - Tung súc sắc.
profile - Xem hồ sơ cá nhân tùy chỉnh của bạn hoặc của người khác.
rank - Xem thẻ cấp độ của bạn hoặc của người khác trong server.
top - Hiển thị bảng xếp hạng theo cấp độ text hoặc voice.
title - Thay đổi tiêu đề trong /profile của bạn.
setxp - Đặt điểm kinh nghiệm cho thành viên.
setlevel - Thay đổi cấp độ của thành viên
user - Hiển thị thông tin như ID và ngày tham gia, thông tin về bạn hoặc người dùng khác.
avatar - Lấy ảnh hồ sơ của một người dùng
server - Hiển thị thông tin server
roles - Hiện danh sách vai trò của server và số lượng thành viên.
setnick - Thay đổi biệt danh của một thành viên.
ban - Cấm một thành viên khỏi server.
unban - Bỏ cấm một thành viên.
kick - Đuổi một thành viên khỏi server.
vkick - Đuổi thành viên nào đó khỏi kênh voice.
mute text - Khóa trò chuyện của một thành viên để họ không thể nhắn tin.
unmute text - Bỏ khóa trò chuyện cho thành viên.
mute voice - Tắt tiếng một thành viên để họ không thể nói trong kênh voice.
unmute voice - Bỏ tắt tiếng thành viên.
timeout - Hạn chế một thành viên.
untimeout - Bỏ hạn chế từ một thành viên.
clear - Xóa nhiều tin nhắn trong kênh chat.
move - Chuyển thành viên nào đó sang kênh voice khác.
role - Thêm/gỡ vai trò cho thành viên.
points - Điểm tính trong server được cho bởi quản lí.
warn - Cảnh cáo một thành viên.
warn_remove - Gỡ bỏ cảnh cáo cho server hoặc người dùng.
warnings - Hiện danh sách các cảnh cáo trong server hoặc một người dùng.
lock - Chặn khả năng gửi tin nhắn của @everyone trong kênh được xác định.
unlock - Cho phép khả năng gửi tin nhắn của @everyone trong một kênh chat.
setcolor - Thay đổi màu sắc của vai trò theo mã màu hex.
slowmode - Kích hoạt hoặc vô hiệu chế độ chậm bật cho kênh.
reset - Đặt lại điểm kinh nghiệm text/voice/invite của tất cả thành viên hoặc của thành viên bất kì.
vip - Hiển thị thông tin của bot premium của bạn.