Lệnh của ProBot

Mới dùng ProBot mà muốn biết hết các lệnh và tính năng của nó? Bạn đến đúng nơi rồi!

  • Tất cả
  • Chung
  • Cấp độ
  • Thông tin
  • Quản lý
  • Premium

Tất cả lệnh

credits Hiển thị số credit của bạn hoặc người khác.
rep Tặng điểm uy tín cho ai đó. Chỉ có thể được sử dụng mỗi 24 giờ.
moveme Chuyển bạn đến một kênh voice khác.
color Thay đổi màu tên của bạn trong server.
colors Hiển thị các vai trò màu sắc có trong server.
short Rút ngắn một URL.
roll Tung súc sắc.
profile Xem hồ sơ cá nhân tùy chỉnh của bạn hoặc của người khác.
rank Xem thẻ cấp độ của bạn hoặc của người khác trong server.
top Hiển thị bảng xếp hạng theo cấp độ text hoặc voice.
title Thay đổi tiêu đề trong /profile của bạn.
setxp Đặt điểm kinh nghiệm cho thành viên.
setlevel Thay đổi cấp độ của thành viên
user Hiển thị thông tin như ID và ngày tham gia, thông tin về bạn hoặc người dùng khác.
avatar Lấy ảnh hồ sơ của một người dùng
server Hiển thị thông tin server
roles Hiện danh sách vai trò của server và số lượng thành viên.
setnick Thay đổi biệt danh của một thành viên.
ban Cấm một thành viên khỏi server.
unban Bỏ cấm một thành viên.
kick Đuổi một thành viên khỏi server.
vkick Đuổi thành viên nào đó khỏi kênh voice.
mute text Khóa trò chuyện của một thành viên để họ không thể nhắn tin.
unmute text Bỏ khóa trò chuyện cho thành viên.
mute voice Tắt tiếng một thành viên để họ không thể nói trong kênh voice.
unmute voice Bỏ tắt tiếng thành viên.
timeout Hạn chế một thành viên.
untimeout Bỏ hạn chế từ một thành viên.
clear Xóa nhiều tin nhắn trong kênh chat.
move Chuyển thành viên nào đó sang kênh voice khác.
role Thêm/gỡ vai trò cho thành viên.
points Điểm tính trong server được cho bởi quản lí.
warn Cảnh cáo một thành viên.
warn_remove Gỡ bỏ cảnh cáo cho server hoặc người dùng.
warnings Hiện danh sách các cảnh cáo trong server hoặc một người dùng.
lock Chặn khả năng gửi tin nhắn của @everyone trong kênh được xác định.
unlock Cho phép khả năng gửi tin nhắn của @everyone trong một kênh chat.
setcolor Thay đổi màu sắc của vai trò theo mã màu hex.
slowmode Kích hoạt hoặc vô hiệu chế độ chậm bật cho kênh.
reset Đặt lại điểm kinh nghiệm text/voice/invite của tất cả thành viên hoặc của thành viên bất kì.
starboard
vip Hiển thị thông tin của bot premium của bạn.