Tin nhắn embed

Tạo tin nhắn embed một cách dễ dàng!

Thể hiện sự sáng tạo với tin nhắn embed cùng ProBot, dễ dàng thiết kế, chỉnh sửa, và gửi đến bất cứ kênh nào bạn muốn.

Tin nhắn embed
Thiết lập tin nhắn embed của bạn một cách dễ dàng
Chỉnh sửa tin nhắn embed của bạn bất cứ khi nào bạn muốn
Xem qua tin nhắn embed trước khi gửi đi

Thiết lập tin nhắn embed của bạn một cách dễ dàng

Thiết lập tin nhắn embed của bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng với ProBot, bao gồm toàn bộ các thành phần của tin nhắn embed và hơn thế nữa!

Chỉnh sửa tin nhắn embed của bạn bất cứ khi nào bạn muốn

Bạn có ý định thay đổi nội dung của một tin nhắn embed? Đừng lo! Với nút chỉnh sửa tin nhắn đã gửi của ProBot, bạn có thể thay đổi tin nhắn mà bạn muốn. Vậy là tin nhắn đã được chỉnh sửa rồi!

Xem qua tin nhắn embed trước khi gửi đi

Tưởng tượng tin nhắn embed của bạn sẽ như thế nào khi gửi? Đừng lo! Bạn có thể xem trước tin nhắn embed của bạn ngay khi đang chỉnh sửa tin nhắn embed của bạn với ProBot!