سیاست های بازپرداخت:

ما به همه مشتریان این اطمینان را می دهیم که مراحل بازپرداخت به راحتی با ما انجام خواهد شد. ما سخت تلاش می کنیم تا همه مشتریان محترم خود را راضی نگه داریم. مشتریان می توانند تعویض خدمات یا پس‌گرفتن پول خود را در طول 7 روز اولی که پرداخت را درشرایط زیر انجام داده اند، درخواست دهند:

1- روند تعویض یا پازپرداخت فقط می تواند توسط یک نفر آن هم که سرویس را از ما خریده انجام شود.

2- پرداخت باید توسط نشان دادن شماره سفارش و صورتحساب، واضح مشخص شوند.

3- وقتی مشتری درخواست تعویض می دهد، او نباید بات دیگری را بدین بابت پرداخت نموده باشد.