دستورات بات دیسکورد

/moveme

- شما را به یک کانال صوتی منتقل می کند

استفاده:

/moveme [channel or user]

مثال ها:

/moveme general /moveme @Dramex

/color

- تغییر رنگ شما در سرور.

استفاده:

/color [color's number]

مثال ها:

/color 15

/colors

- تمام رنگ های دردسترس را برای شما فهرست می کند.

استفاده:

/colors

/short

- یک آدرس اینترنتی را کوتاه می کند.

استفاده:

/short [link]

مثال ها:

/short https://probot.io/This-is-A-Very-Long-Link-lol

/roll

- انداختن تاس.

استفاده:

/roll (number)

مثال ها:

/roll /roll 100

/profile

- سفارشی سازی کارت پروفایل شخصی و کلی شما یا کس دیگری را نشان می دهد.

استفاده:

/profile (user)

مثال ها:

/profile /profile @Dramex /profile 157605500488384512

/rank

- ‎.مشاهده کارت رده‌بندی سرور برای خودتان یا شخصی دیگر

استفاده:

/rank (user)

مثال ها:

/rank /rank @Dramex /rank 728882410384785451

/rep

- هدیه دادن یک امتیاز شهرت به یک شخص. فقط می توان هر 24 ساعت یک بار استفاده نمود.

استفاده:

/rep [user]

مثال ها:

/rep /rep @Dramex /rep 157605500488384512

/top

- نمایش افراد برتر متنی یا صوتی.

استفاده:

/top (day / week / month) /top (text / voice/ invites) (page number) /top (text / voice) (role)

مثال ها:

/top day /top week /top month /top text day /top voice week 2 /top invites /top text @members

/credits

- میزان اعتبار شما یا فرد دیگری را نشان می دهد.

استفاده:

/credits /credits [user] /credits [user] [amount] /credits [user] [amount] [reason]

مثال ها:

/credits /credits @Dramex /credits @Dramex 15000 /credits @Dramex 15000 Hello

/title

- عنوان شما را در دستور profile# تغییر می دهد.

استفاده:

/title /title [new title]

مثال ها:

/title This is a Title

/user

- اطلاعاتی از قبیل ID و زمان عضویت را درباره خودتان یا شخصی دیگر نمایش می دهد.

استفاده:

/user (user)

مثال ها:

/user /user @Dramex /user 157605500488384512

/avatar

- دریافت عکس پروفایل کاربری

استفاده:

/avatar /avatar server /avatar [user]

مثال ها:

/avatar /avatar server /avatar @Dramex /avatar 157605500488384512

/server

- اطلاعاتی درباره سرور نشان می دهد

استفاده:

/server

/roles

- دریافت لیست از نقش های سرور و تعداد کاربران.

استفاده:

/roles

/setnick

- نام مستعار یک کاربر را تغییر می دهد.

استفاده:

/setnick [user] (New nickname)

مثال ها:

/setnick @Dramex Developer

/ban

- کاربری را بن می کند.

استفاده:

/ban [user] (time m/h/d/mo/y) (reason)

مثال ها:

/ban @Dramex /ban @Dramex spamming /ban @Dramex 1h spamming /ban @Dramex 1d spamming /ban @Dramex 1w

/unban

- کاربری را آن-بن می کند.

استفاده:

/unban [user]

مثال ها:

/unban Dramex /unban 157605500488384512

/kick

- کاربری را از سرور بیرون می اندازد.

استفاده:

/kick [user] (reason)

مثال ها:

/kick @Dramex /kick 157605500488384512

/vkick

- کاربری را از یک کانال صوتی بیرون می اندازد

استفاده:

/vkick [user]

مثال ها:

/vkick @Dramex

/mute

- عضوی را از کانال متنی بی‌صدا می کند که باعث می شود نتوانند چیزی بنویسند.

استفاده:

/mute [user] (time ends with m,h,d,mo,y) (reason)

مثال ها:

/mute {1} 1m Spamming /mute {1} 1h /mute {1} 1d /mute {1} 1w /mute {1} 1mo /mute {1} 1y

/unmute

- عضوی را از حالت بی‌صدا بیرون می آورد.

استفاده:

/unmute [user]

مثال ها:

/unmute @Dramex /unmute 157605500488384512

/vmute

- عضوی را از کانال صوتی بی‌صدا می کند که باعث می شود نتوانند صحبت کنند.

استفاده:

/vmute [user] (time ends with m,h,d,mo,y) (reason)

مثال ها:

/vmute @Dramex 1m annoying /vmute @Dramex 1h /vmute @Dramex 1d /vmute @Dramex 1mo /vmute @Dramex 1y

/unvmute

- عضوی را از حالت بی صدا در کانال های صوتی بیرون می آورد.

استفاده:

/unvmute [user]

مثال ها:

/unvmute @Dramex /unvmute 157605500488384512

/clear

- پاک کردن پیام های کانال

استفاده:

/clear (number of messages) /clear bots (number of messages) /clear [user] (number of messages)

مثال ها:

/clear /clear 1000 /clear bots 10 /clear @Dramex 10

/move

- عضو را به یک کانال صوتی منتقل می کند.

استفاده:

/move [user] (user or channel) /move all

مثال ها:

/move @Dramex /move @Dramex General

/role

- نقش(هایی) را به عضوی اضافه می کند/ از عضوی حذف می کند.

استفاده:

/role [user] (+/-)(roles names separated by comma) /role all (+/-)(role name)

مثال ها:

/role @Dramex Admin /role all members /role bots System /role humans members

/points

- امتیاز های تحت سرور که توسط مودراتور ها داده می شود.

استفاده:

`/points` - see all points `/points [user] 1` - set the points of a user `/points [user] +1` - increase the points of a user `/points [user] -1` - decrease the points of a user `/points [user] 0` - reset the points of a user `/points reset` - resets all points /points [role name] - filters the points by a role

مثال ها:

/points @Dramex 1 /points @Dramex +1 /points @Dramex -1 /points @Dramex 0 /points reset /points Admin

/warn

- به کاربر اخطار می دهد.

استفاده:

/warn [user] [reason]

مثال ها:

/warn @Dramex /warn @Dramex spamming

/removewarn

- حذف اخطار ها برای این سرور یا کاربر

استفاده:

/removewarn [warnID] /removewarn [user] /removewarn all

مثال ها:

/removewarn 1810 /removewarn @Dramex /removewarn all

/warnings

- گرفتن اخطار های این سرور یا کاربر.

استفاده:

/warnings (user)

مثال ها:

/warnings /warnings @Dramex

/lock

- ‎.در کانالی مشخص غیرفعال می کند @everyone فرستادن پیام توسط

استفاده:

/lock (channel)

مثال ها:

/lock /lock general

/unlock

- ‎.در کانالی مشخص فعال می کند @everyone فرستادن پیام توسط

استفاده:

/unlock (channel)

مثال ها:

/unlock /unlock general

/temp

- ‎.ساخت یک کانال موقتی

استفاده:

/temp on /temp off /temp time [duration] /temp max [limit]

مثال ها:

/temp on /temp off /temp time 5 /temp max 1

/setcolor

- رنگ نقش را بر اساس کد hex تغییر می دهد.

استفاده:

/setcolor [role name] [color code]

مثال ها:

/setcolor members #000001

/slowmode

- حالت آهسته را در یک کانال فعال یا غیرفعال می‌کند.

استفاده:

/slowmode /slowmode (time) /slowmode off

مثال ها:

/slowmode /slowmode 1 /slowmode 1h /slowmode off

/reset

- تنظیم مجدد مقادیر xp متنی/صوتی/دعوت‌ها را برای همه اعضاء.

استفاده:

/reset [text / voice / invites / limits) [all / user]

مثال ها:

/reset text all /reset voice all /reset invites all /reset text @Dramex /reset limits @Dramex

/play

- افزودن یک آهنگ به صف و پخش آن.

استفاده:

/play [song title] - plays the first result from Youtube /play [URL] - plays the provided song, playlist, or stream

مثال ها:

/play Havana /play https://www.youtube.com/watch?v=HCjNJDNzw8Y

/search

- برای پخش موسیقی جستجو می کند.

استفاده:

/search [song's name]

مثال ها:

/search Havana

/queue

- نمایش صف از آهنگ های فعلی در لیست پخش.

استفاده:

/queue

/stop

- متوقف کردن آهنگ فعلی و پاک کردن تمام موسیقی های در صف.

استفاده:

/stop

/vol

- میزان صدای فعلی را تغییر/نمایش می دهد.

استفاده:

/vol (volume)

مثال ها:

/vol /vol 100

/pause

- آهنگ فعلی در حال پخش را متوقف می کند.

استفاده:

/pause

/np

- آهنگی را که بات درحال پخش کردن می باشد را نمایش می دهد.

استفاده:

/np

/skip

- رد شدن از آهنگ فعلی.

استفاده:

/skip

/repeat

- حالت تکرار را تغییر می دهد.

استفاده:

/repeat

/seek

- به محل زمانی مشخصی در آهنگ فعلی جهش می زند.

استفاده:

/seek [target point]

مثال ها:

/seek 11:00

/24/7

- حالت 24/7 تغییر می دهد. یعنی بات هیچ وقت کانال صوتی را ترک نکند تا زمانی که شما به آن دستور بدهید.

استفاده:

/24/7

/vip

- اطلاعاتی درباره بات پریمیوم شما نشان می دهد.

استفاده:

/vip /vip move (bot's number) /vip transfer (bot's number) [user] /vip restart /vip avatar [avatar link] /vip username [new name] /vip status (new status) /vip whitelist (user)

مثال ها:

/vip /vip move /vip move 1000 /vip transfer 1000 @Dramex /vip restart /vip avatar http://i8.ae/sN6XG /vip username SystemBot /vip status SystemBot /vip whitelist @Dramex