دستورات پروبات

آیا استفاده از پروبات را اخیراً شروع کرده‌اید و می‌خواهید تمام دستورات و نحوه استفاده آنها را ببینید؟ شما دقیقاً به جای مناسبی مراجعه کرده‌اید!

  • همه
  • کلی
  • سطح‌بندی
  • درباره
  • مدیریت
  • پريميوم

همه دستورات

credits میزان اعتبار شما یا فرد دیگری را نشان می دهد.
rep هدیه دادن یک امتیاز شهرت به یک شخص. فقط می توان هر 24 ساعت یک بار استفاده نمود.
moveme شما را به یک کانال صوتی منتقل می کند
color تغییر رنگ شما در سرور.
colors تمام رنگ های دردسترس را برای شما فهرست می کند.
short یک آدرس اینترنتی را کوتاه می کند.
roll انداختن تاس.
profile سفارشی سازی کارت پروفایل شخصی و کلی شما یا کس دیگری را نشان می دهد.
rank ‎.مشاهده کارت رده‌بندی سرور برای خودتان یا شخصی دیگر
top نمایش افراد برتر متنی یا صوتی.
title عنوان شما را در دستور `profile#` تغییر می دهد.
setxp مقدار xp عضوی را تغییر میدهد.
setlevel سطح تجربه کاربر را تنظیم می‌کند
user اطلاعاتی از قبیل ID و زمان عضویت را درباره خودتان یا شخصی دیگر نمایش می دهد.
avatar دریافت عکس آواتار یک کاربر.
server اطلاعاتی درباره سرور نشان می دهد.
roles دریافت لیست از نقش های سرور و تعداد کاربران.
setnick نام مستعار یک کاربر را تغییر می دهد.
ban کاربری را بن می کند.
unban کاربری را آن-بن می کند.
kick کاربری را از سرور بیرون می اندازد.
vkick کاربری را از یک کانال صوتی بیرون می اندازد.
mute text عضوی را از کانال متنی بی‌صدا می کند که باعث می شود نتوانند چیزی بنویسند.
unmute text عضوی را از حالت بی‌صدا بیرون می آورد.
mute voice عضوی را از کانال صوتی بی‌صدا می کند که باعث می شود نتوانند صحبت کنند.
unmute voice عضوی را از حالت بی صدا در کانال های صوتی بیرون می آورد.
timeout یک کاربر را تایم‌اوت می کند.
untimeout تایم‌اوت اعمال شده روی یک کاربر را حذف می کند.
clear پیام های کانال را پاک می کند.
move عضو را به یک کانال صوتی منتقل می کند.
role نقش(هایی) را به عضوی اضافه می کند/ از عضوی حذف می کند.
points امتیاز های تحت سرور که توسط مودراتور ها داده می شود.
warn به کاربر اخطار می دهد.
warn_remove حذف اخطار ها برای یک کاربر یا کل سرور.
warnings دریافت لیست اخطار های داخل سرور یا یک کاربر.
lock ‎.در کانالی مشخص غیرفعال می کند @everyone فرستادن پیام توسط
unlock ‎.در کانالی مشخص فعال می کند @everyone فرستادن پیام توسط
setcolor رنگ نقش را بر اساس کد hex تغییر می دهد.
slowmode حالت آهسته را در یک کانال فعال یا غیرفعال می‌کند.
reset تنظیم مجدد مقادیر xp متنی/صوتی/دعوت‌ها را برای همه اعضاء.
starboard
vip اطلاعات مربوط به بات پریمیوم شما را نشان می دهد.