دستورات پروبات

آیا استفاده از پروبات را اخیراً شروع کرده‌اید و می‌خواهید تمام دستورات و نحوه استفاده آنها را ببینید؟ شما دقیقاً به جای مناسبی مراجعه کرده‌اید!

همه دستورات

credits - میزان اعتبار شما یا فرد دیگری را نشان می دهد.
rep - هدیه دادن یک امتیاز شهرت به یک شخص. فقط می توان هر 24 ساعت یک بار استفاده نمود.
moveme - شما را به یک کانال صوتی منتقل می کند
color - تغییر رنگ شما در سرور.
colors - تمام رنگ های دردسترس را برای شما فهرست می کند.
short - یک آدرس اینترنتی را کوتاه می کند.
roll - انداختن تاس.
profile - سفارشی سازی کارت پروفایل شخصی و کلی شما یا کس دیگری را نشان می دهد.
rank - ‎.مشاهده کارت رده‌بندی سرور برای خودتان یا شخصی دیگر
top - نمایش افراد برتر متنی یا صوتی.
title - عنوان شما را در دستور `profile#` تغییر می دهد.
setxp - مقدار xp عضوی را تغییر میدهد.
setlevel - سطح تجربه کاربر را تنظیم می‌کند
user - اطلاعاتی از قبیل ID و زمان عضویت را درباره خودتان یا شخصی دیگر نمایش می دهد.
avatar - دریافت عکس آواتار یک کاربر.
server - اطلاعاتی درباره سرور نشان می دهد.
roles - دریافت لیست از نقش های سرور و تعداد کاربران.
setnick - نام مستعار یک کاربر را تغییر می دهد.
ban - کاربری را بن می کند.
unban - کاربری را آن-بن می کند.
kick - کاربری را از سرور بیرون می اندازد.
vkick - کاربری را از یک کانال صوتی بیرون می اندازد.
mute text - عضوی را از کانال متنی بی‌صدا می کند که باعث می شود نتوانند چیزی بنویسند.
unmute text - عضوی را از حالت بی‌صدا بیرون می آورد.
mute voice - عضوی را از کانال صوتی بی‌صدا می کند که باعث می شود نتوانند صحبت کنند.
unmute voice - عضوی را از حالت بی صدا در کانال های صوتی بیرون می آورد.
timeout - یک کاربر را تایم‌اوت می کند.
untimeout - تایم‌اوت اعمال شده روی یک کاربر را حذف می کند.
clear - پیام های کانال را پاک می کند.
move - عضو را به یک کانال صوتی منتقل می کند.
role - نقش(هایی) را به عضوی اضافه می کند/ از عضوی حذف می کند.
points - امتیاز های تحت سرور که توسط مودراتور ها داده می شود.
warn - به کاربر اخطار می دهد.
warn_remove - حذف اخطار ها برای یک کاربر یا کل سرور.
warnings - دریافت لیست اخطار های داخل سرور یا یک کاربر.
lock - ‎.در کانالی مشخص غیرفعال می کند @everyone فرستادن پیام توسط
unlock - ‎.در کانالی مشخص فعال می کند @everyone فرستادن پیام توسط
setcolor - رنگ نقش را بر اساس کد hex تغییر می دهد.
slowmode - حالت آهسته را در یک کانال فعال یا غیرفعال می‌کند.
reset - تنظیم مجدد مقادیر xp متنی/صوتی/دعوت‌ها را برای همه اعضاء.
vip - اطلاعات مربوط به بات پریمیوم شما را نشان می دهد.