نقش های بازخوردی

به پیام ری‌اکت کنید و نقش خود را دریافت کنید!

سیستم نقش های خود-اختصاصی را با استفاده از دکمه ها یا منو های انتخابی راه‌اندازی کنید تا اعضاء خود آن نقش هایی که لیاقتش را دارند با یک کلیک دریافت کنند!

نقش های بازخوردی
به پیام ری‌اکت کنید تا رول خود را دریافت کنید
Select the role you want and get it instantly
Press the Button and get the role

Press the Button and get the role

Create up to 20 reactions with the option of using custom or standard emojis, as well as the ability to change the role mode, and notification type!

Select the role you want and get it instantly

Create up to 20 select menus, each with the ability to change the option emoji, title, description, role mode, notification type, and order!

به پیام ری‌اکت کنید تا رول خود را دریافت کنید

Create up to 20 reactions with the option of using custom or standard emojis, as well as the ability to change the role mode, and notification type!